GCSE Classical Greek wordlist 1 (2009), Unit B401

 

• this document has been created verbatim from the OCR online materials for Classical Greek

• the list comprises 302 words

• links to online flashcards etc. can be found here

• return to homepage

 


ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν

good

ἀγγέλλω ἀγγελῶ ἤγγειλα ἠγγέλθην

I announce

ἄγγελος ἀγγέλου ὁ

messenger

ἀγορά ἀγορᾶς ἡ

market place

ἀγρός ἀγροῦ ὁ

field; countryside

ἄγω ἄξω ἤγαγον ἤχθην

I lead; bring

ἀδικέω

I do wrong; injure

ἄδικος ἄδικος ἄδικον

unjust; wrong

ἀεί

always

Ἀθηναῖος Ἀθηναῖα Ἀθηναῖον

Athenian

ἆθλον ἄθλου τό

prize; reward

αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾑρέθην

I take

αἰσθάνομαι αἰσθήσομαι ᾐσθόμην

I notice; perceive

αἰσχρός αἰσχρά αἰσχρόν

shameful; ugly

αἰτέω

I ask; ask for

ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα ἠκούσθην

I hear; listen

ἀληθής ἀληθής ἀληθές

true

ἀλλά

but

ἄλλος ἄλλη ἄλλο

other; another

ἀνά

(+ acc.) up

ἀναγκάζω ἀναγκάσω ἠνάγκασα ἠναγκάσθην

I force; compel

ἀνδρεῖος ἀνδρεία ἀνδρεῖον

brave

ἄνεμος ἀνέμου ὁ

wind

ἄνευ

(+ gen.) without

ἀνήρ ἀνδρός ὁ

man; husband

ἄνθρωπος ἀνθρώπου ὁ

man; person

ἄξιος ἀξία ἄξιον

(+ gen.) worthy of

ἀπό

(+ gen.) from; away from

ἀποθνῄσκω ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον

I die; am killed

ἀποκρίνομαι ἀποκρινοῦμαι ἀπεκρινάμην

I reply

ἀποκτείνω ἀποκτενῶ ἀπέκτεινα

I kill

ἆρα

(introduces a question)

ἀρχή ἀρχῆς ἡ

beginning; power; empire

ἄρχομαι

(+ gen.) I begin

ἄρχω

(+ gen.) I rule

ἀσθενής ἀσθενής ἀσθενές

weak

αὖθις

again

αὐτόν αὐτήν αὐτό

(acc./gen./dat. only — also plural) him; her; it; them

αὐτός αὐτή αὐτό

self; himself; herself; itself

ὁ αὐτός ἡ αὐτή τό αὐτό

the same

ἀφικνέομαι ἀφίξομαι ἀφικόμην

I arrive

βαίνω βήσομαι ἔβην

I go

βάλλω βαλῶ ἔβαλον ἐβλήθην

I throw; I fire at; hit

βασιλεύς βασιλέως ὁ

king

βίος βίου ὁ

life

βλάπτω

I harm

βοή βοῆς ἡ

shout; cry

βοηθέω

(+ dat.) I help

βουλή βουλῆς ἡ

plan; council

βούλομαι βουλήσομαι ἐβουλήθην

I wish; want

γάρ

for

γέρων γέροντος ὁ

old man

γῆ γῆς ἡ

land; earth

γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην

I become; happen; occur

γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων ἐγνώσθην

I know; realise; understand

γράφω

I write

γυνή γυναικός ἡ

woman; wife

δακρύω

I cry

δέ

but; and

δεῖ δεήσει ἐδέησε

(with acc. + infin.) it is necessary

δεινός δεινή δεινόν

terrible; strange; clever

δένδρον δένδρου τό

tree

δεσπότης δεσπότου ὁ

master

δέχομαι δέξομαι ἐδεξάμην

I receive

δή

indeed

διά

(+ gen.) through

διά

(+ acc.) because of; on account of

διὰ τί

why?

διότι

because

δι᾽ ὀλίγου

soon

διαφθείρω διαφθερῶ διέφθειρα διεφθάρην

I destroy

δίκαιος δικαία δίκαιον

just; fair

διώκω

I pursue

δοκεῖ δόξει ἔδοξε

it seems; it seems right

δοκεῖ (μοι)

I decide

δοῦλος δούλου ὁ

slave

δυστυχής δυστυχής δυστυχές

unlucky

δῶρον δώρου τό

gift

ἑαυτόν ἑαυτήν ἑαυτό

(acc./gen./dat. only - also plural) himself; herself; itself; themselves

ἐγώ ἐμοῦ

I; me

ἐμός ἐμή ἐμόν

my; mine

ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα

I wish; am willing

εἰδέναι

to know

εἰδώς εἰδυῖα εἰδός

knowing

εἰμί ἔσομαι ἦν

I am

εἰς

(+ acc.) to; into

εἰς τοσοῦτον

to such an extent

ἐκ; ἐξ

(+ gen.) out of; from

ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστον

each

ἐκεῖ

there

ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο

that; those

ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον

free

Ἕλλην Ἕλληνος ὁ

a Greek

ἐλπίζω ἐλπιῶ ἤλπισα

I hope; expect

ἐν

(+ dat.) in; among

ἐνθάδε

here; there

ἔνοικος ἐνοίκου ὁ

inhabitant

ἔξεστι(ν) (μοι)

(+ dat.) it is possible (for me); I can

ἐπεί

when; since

ἔπειτα

then; afterwards

ἐπί

(+ acc.) against; onto; on; at

ἐπιστολή ἐπιστολῆς ἡ

letter

ἕπομαι ἕψομαι ἑσπόμην

I follow (+ dat.)

ἔργον ἔργου τό

work; task; deed; action

ἔρχομαι εἶμι ἦλθον

I go; come

ἐσθίω ἔδομαι ἔφαγον

I eat

ἑσπέρα ἑσπέρας ἡ

evening

ἔτι

still

ἔτος ἔτους τό

year

εὖ

well

εὐθύς

at once

εὑρίσκω εὑρήσω ηὗρον ηὑρέθην

I find

εὐτυχής εὐτυχής εὐτυχές

lucky; fortunate

ἔφη

he said; she said

ἔχω ἕξω ἔσχον

I have; hold

Ζεύς Διός ὁ

Zeus

ζητέω

I seek

or; than

ἤ...ἤ...

either...or...

ἤδη

already; by now

ἡμεῖς ἡμῶν

we

ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτερον

our

ἡμέρα ἡμέρας ἡ

day

θάλασσα θαλάσσης ἡ

sea

θάνατος θανάτου ὁ

death

θάπτω

I bury

θαυμάζω

I am amazed at; admire

θεά θεᾶς ἡ

goddess

θεός θεοῦ ὁ

god

θυγάτηρ θυγατρός ἡ

daughter

θύρα θύρας ἡ

door

θύω θύσω ἔθυσα ἐτύθην

I sacrifice

ἰατρός ἰατροῦ ὁ

doctor

ἱερόν ἱεροῦ τό

temple

ἵνα

in order that; in order to

ἵππος ἵππου ὁ

horse

ἰσχυρός ἰσχυρά ἰσχυρόν

strong

καθεύδω

I sleep

καθίζω καθιῶ ἐκάθισα

I sit

καί

and; also; even; too

καίπερ

(+ participle) although

καίω καύσω ἔκαυσα ἐκαύθην

I burn; set on fire

κακός κακή κακόν

bad; wicked

καλέω καλῶ ἐκάλεσα ἐκλήθην

I call

καλός καλή καλόν

beautiful; handsome; fine

κατά

(+ acc.) according to; by; down; along

κατά

(+ gen.) down

κελεύω

I order

κεφαλή κεφαλῆς ἡ

head

κίνδυνος κινδύνου ὁ

danger

κλέπτω κλέψω ἔκλεψα ἐκλάπην

I steal

κολάζω

I punish

κόπτω κόψω ἔκοψα ἐκόπην

I cut; cut down

κρύπτω

I hide

λάθρᾳ

secretly

λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον ἐλήφθην

I take; capture

λέγω ἐρῶ εἶπον ἐρρήθην

I say; speak; tell

λείπω λείψω ἔλιπον ἐλείφθην

I leave

λιμήν λιμένος ὁ

harbour

λόγος λόγου ὁ

word; speech; argument; story; account

λύω

I set free

μάλιστα

most; very much; especially

μᾶλλον

more

μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον

I learn; understand

μάχη μάχης ἡ

battle

μάχομαι μαχοῦμαι ἐμαχεσάμην

I fight

μέγας μεγάλη μέγα

big; great

μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα

(+ fut. infin.) I intend; am about to

...μέν...δέ

[marks a contrast]

μένω μενῶ ἔμεινα

I wait; remain

μετά

(+ acc.) after

μετά

(+ gen.) with

μή

not; so that not

μηδείς μηδεμία μηδέν

no-one; nothing; no

μηδέποτε

never

μήτε...μήτε...

neither...nor…

μήτηρ μητρός ἡ

mother

μικρός μικρά μικρόν

small

μισέω

I hate

μόνος μόνη μόνον

alone; only

μόνον

only

μῦθος μύθου ὁ

story

μῶρος μώρα μῶρον

foolish

ναῦς νεώς (irreg.) ἡ

ship

ναύτης ναύτου ὁ

sailor

νεανίας νεανίου ὁ

young man

νεκρός νεκροῦ ὁ

corpse

νέος νέα νέον

new; young; recent

νῆσος νήσου ἡ

island

νίκη νίκης ἡ

victory

νομίζω νομιῶ ἐνόμισα

I think; consider

νόμος νόμου ὁ

law; custom

νόσος νόσου ἡ

disease

νῦν

now

νύξ νυκτός ἡ

night

ξένος ξένου ὁ

stranger; foreigner; host; guest

ὁ ἡ τό

the

ὅδε ἥδε τόδε

this

ὁδός ὁδοῦ ἡ

road; path; way; journey

οἰκέω

I live (in); inhabit

οἰκία οἰκίας ἡ

house

οἱός τ' εἰμί

I am able; can

οἶνος οἴνου ὁ

wine

ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον

little; (plural) few

ὄνομα ὀνόματος τό

name

ὀργίζομαι ὀργιοῦμαι ὠργίσθην

(+ dat.) I grow angry (with)

ὄρος ὄρους τό

mountain

ὅτι

that

οὐ οὐκ οὐχ οὐχι

not

οὐδείς οὐδεμία οὐδέν

no-one; nothing; no

οὐδέποτε

never

οὔτε...οὔτε

neither...nor

οὖν

therefore; and so

οὗτος αὕτη τοῦτο

this; these

οὕτω(ς)

so; in this way

παῖς παιδός ὁ ἡ

child; son; daughter; boy; girl

παρασκευάζω

I prepare

παρέχω παρέξω παρέσχον

I provide; cause; produce

πᾶς πᾶσα πᾶν

all; every

πάσχω πείσομαι ἔπαθον

I suffer; experience

πατήρ πατρός ὁ

father

παύω

I stop

παύομαι

I stop; cease from

πείθω

I persuade

πείθομαι πείσομαι ἐπιθόμην

I obey

πέμπω

I send

περί

(+ acc.) around

περί

(+ gen.) about; concerning

πίνω πιοῦμαι ἔπιον

I drink

πίπτω πεσοῦμαι ἔπεσον

I fall

πιστεύω

(+ dat.) I trust; believe

πιστός πιστή πιστόν

faithful

πλέω πλεύσομαι ἔπλευσα

I sail

πλήν

(+ gen.) except

πλούσιος πλουσία πλούσιον

rich

πόθεν

from where?

ποῖ

to where?

ποιέω

I do; make

ποῖος ποία ποῖον

what sort of?

πόλις πόλεως ἡ

city; state

πολίτης πολίτου ὁ

citizen

πολλάκις

often

πολλοί πολλαί πολλά

many

πολύς πολλή πολύ

much; (plural) many

πορεύομαι πορεύσομαι ἐπορεύθην

I travel; march

πόσος πόση πόσον

how big?; how much?; (plural) how many

ποταμός ποταμοῦ ὁ

river

πότε

when?

ποῦ

where?

πούς ποδός ὁ

foot

πράσσω πράξω ἔπραξα ἐπράχθην

do; fare; manage

πρό

(+ gen.) before; in front of

πρός

(+ acc.) to; towards; against

πρότερον

before; formerly

πρῶτος πρῶτη πρῶτον

first

πρῶτον

at first; first

πύλη πύλης ἡ

gate

πυνθάνομαι πεύσομαι ἐπυθόμην

I learn; ascertain; ask

πῦρ πυρός τό

fire

πῶς

how?

ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον

easy

σιγή σιγῆς ἡ

silence

σῖτος σίτου ὁ

food; corn

σοφός σοφή σοφόν

wise

σύ σοῦ

you (singular)

σός σή σόν

your

σῴζω σώσω ἐσώσα ἐσώθην

I save

σῶμα σώματος τό

body

τέλος

at last

τιμή τιμῆς ἡ

honour

τις τι

a certain; someone; something

τίς τί

who?; what?; which?

τότε

then

τρέχω δραμοῦμαι ἔδραμον

I run

τύχη τύχης ἡ

chance; luck; fortune

ὕδωρ ὕδατος τό

water

υἱός υἱοῦ ὁ

son

ὕλη ὕλης ἡ

wood

ὑμεῖς ὑμῶν

you (plural)

ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον

your

ὑπέρ

(+ gen.) on behalf of

ὕπνος ὕπνου ὁ

sleep

ὑπό

(+ gen.) by

ὕστερον

later

φαίνομαι φανοῦμαι ἐφάνην

I seem; appear

φέρω οἴσω ἤνεγκα ἠνέχθην

I carry; bear; endure

φεύγω φεύξομαι ἔφυγον

I run away

φιλέω

I love; like

φίλος φίλου ὁ

(male) friend

φοβέομαι φοβήσομαι ἐφοβήθην

I am afraid; fear

φόβος φόβου ὁ

fear

φωνή φωνῆς ἡ

voice

χαλεπός χαλεπή χαλεπόν

difficult

χείρ χειρός ἡ

hand

χρήματα χρημάτων τά

money; goods; property

χρόνος χρόνου ὁ

time

χρυσός χρυσοῦ ὁ

gold

χώρα χώρας ἡ

country; land

o... (addressing someone)

ὡς

when; as; because

ὡς τάχιστα

(or other superlative) as quickly (etc) as possible

ὥστε

that; so that; with the result that