Quia.com vocabulary materials for Reading Greek

Unit 1234561–6789101–10111213141516171819201–20
count 105 54 68 65 55 56 403 81 59 96 37 676 41 94 100 30 38 77 69 67 62 77 1334
list go go go go go go   go go go go   go go go go go go go go go go  
activities go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
quizzes go go go go go go           (1–10 principal parts here)

return to homepage see all 133 RG principal parts here

1A–B
ἀκρόπολις (ἡ) acropolis
ἆρα (indicates a question)
βαίνω I come, go, walk
γῆ (ἡ) land
δέ and, but
δεῦρο over here
ἐγώ I (sometimes emphatic)
ἔπειτα then, next
καί and, also
καλός ή όν beautiful, fine, good
ναύτης (ὁ) sailor
νεώριον (τό) dockyard
ὁ ἡ τό the
Παρθενών (ὁ) the Parthenon
πλοῖον (τό) vessel, ship
ῥαψωδός (ὁ) rhapsode
σύ you (s.)
τε…καί… A and B, both A and B
τίς what? who?
O (addressing someone)
 
1C–D
ἀκούω hear, listen
ἀληθῆ the truth
ἀλλά but, alternatively
βλέπω look (at)
γάρ for, because
διώκω chase, pursue
ἔγωγε I at least, I at any rate
εἰσβαίνω enter, board
ἡμεῖς we
καταβαίνω go down, come down
μένω remain, wait for
μή (with imperative) don't
οὐ, οὐκ, οὐχ no, not
οὐδέν nothing
οὖν so, then, really, therefore
τί what?
ὑμεῖς you (pl.)
φεύγω flee, run away, run off
ὡς (exclamatory) how!
 
1E–F
ἀκριβῶς accurately, closely
βαθέως deeply
βοηθέω help, run to help
δηλόω show, reveal
κακῶς badly, evilly
καλῶς finely, beautifully
μέν…δέ… on the one hand…on the other
oἴμοι alas! Oh dear!
ὁράω see
ποῖ; to where?
ποιέω make, do
ποῦ; where (at)?
σαφῶς clearly
σεαυτόν yourself (s.)
 
1E–G
ἀναβαίνω go up
ἄνθρωπος (ὁ) man, fellow
ἀπό (+ gen.) away from
ἀποθνῄσκω die
ἀποχωρέω go away, depart
γε at least, at any rate
διὰ τί; why?
δύω sink
εἰς (+ acc.) to, into, onto
ἐκ, ἐξ (+ gen.) out of
ἐλθέ come!, go!
ἐμπόριον (τό) market-place
ἐν (+ dat.) in
ἔργον (τό) task, work, job, duty
ἔχω have, hold
ἡμέτερος our(s)
θάλαττα (ἡ) sea
κακός ή όν bad, evil, cowardly, lowly, mean
κυβερνήτης (ὁ) captain, helmsman
λέγω say
λέμβος (ὁ) boat, life-boat
νῦν now
πλέω sail
πρός + acc. towards
ῥίπτω throw, hurl
σῴζω save, keep safe
σῶος α ον safe
σωτηρία (ἡ) safety, salvation
φίλος (ὁ) friend
φίλος η ον dear, friendly, one's own
φροντίζω think, worry
 
1H–J
ἀεί always
ἄριστος η ον best, very good
γιγνώσκω know, think, resolve
δῆλος η ον clear, obvious
εἰμί I am (= verb 'to be')
Ἕλλην (ὁ) Greek
ἔμπειρος ον skilled, experienced
or
μῶρος α ον stupid, foolish
ναί yes
ναῦς (ἡ) ship
οἶδα know
ὅτι that
παίζω (πρός + acc.) play, joke at
περί + acc. about
πολλά many things
πῶς γὰρ οὔ; of course
στρατηγός (ὁ) general
τὰ ναυτικά lit. 'the naval-things', naval matters
τὰ στρατηγικά lit. 'the leader's-things', leadership, generalship
τὰ στρατιωτικά lit. 'the soldier's-things', military matters
 
2A–D return to top
ἀγαθός ή όν good, noble, courageous
Ἀθηναῖος (ὁ) Athenian
ἅμα at the same time
ἀναχωρέω retreat
ἀπορέω be at a loss, have no resources
ἀπορία perplexity, lack of provisions
αὖθις again
βάρβαρος (ὁ) barbarian, foreigner
βέβαιος α ον secure
βραδέως slowly
διά + acc. because of
διέρχομαι go through, relate
δουλόομαι enslave
ἐλευθερία (ἡ) freedom
ἐλευθερόω free, set free
ἐμός ή όν my, mine
ἐπειδή when
ἐπέρχομαι go against, attack
ἐπί + acc. at, against
ἔρχομαι go, come
ἡδέως with pleasure, happily
ἤδη by now, now, already
ἡσυχάζω be quiet, keep quiet
ἡσυχία (ἡ) quiet, peace
θεά (ἡ) goddess
θεάομαι observe, watch
κάλλιστος η ον most, very fine, beautiful, good
λόγος (ὁ) story, tale
μάχομαι fight
ναυμαχία (ἡ) naval battle
νικάω win, defeat
νίκη (ἡ) victory, conquest
ὁμόνοια (ἡ) agreement, harmony
ὅσος η ον (exclamatory) how great!
οὐκέτι no longer
οὕτω(ς) thus, so, in this way
παρά + acc. along, alongside
πίπτω fall, die
πολέμιοι (οἱ) the enemy
πολέμιος α ον hostile, enemy
πόλεμος (ὁ) war
πότερον…ἤ whether…or
προσέρχομαι advance, go, come towards
σιωπάω be silent
σκοπέω look at, consider
στρατιά (ἡ) army
ταχέως quickly
τέλος (adverbial) in the end, finally
τι a, something
τόλμα (ἡ) daring
τολμάω dare, be daring, undertake
φοβέομαι fear, be afraid (of)
ψευδῶς falsely
ὥσπερ like, as
 
3A–E return to top
ἄγε come!
ἀλλήλους each other, one another
ἄλλος η ο other, the rest of
ἀνήρ (ὁ) man
ἀφικνέομαι arrive, come
βοάω shout (for)
γείτων (ὁ) neighbour
δεινός ή όν terrible, dire, clever
δή then, indeed
ἐγγύς (preposition) (+ gen.) near, nearby
ἐγώ I
εἰπέ speak!, tell me!
ἐκεῖνος η ο that
ἐμβαίνω embark
ἐπειδή when, since, because
ἐρωτάω ask
ἔτι still, yet
εὖ well
εὐχή (ἡ) prayer
εὔχομαι pray
Ζεύς (ὁ) Zeus
ζητέω look for, seek
ἡμεῖς we
θεάομαι watch, gaze at
θόρυβος (ὁ) noise, din, hustle and bustle
θύρα (ἡ) door
θυσία (ἡ) a sacrifice
θύω sacrifice
ἰδού look!, here!, hey!
καθεύδω sleep
καλέω call, summon
κατά + acc. in, on, by, according to
κελευστής (ὁ) boatswain
κελεύω order
κίνδυνος (ὁ) danger
Λακεδαιμόνιος (ὁ) Spartan
λαμβάνω take, capture
λαμπάς (ἡ) torch
λιμήν (ὁ) harbour
λόγος (ὁ) word, speech, story, tale
μανθάνω learn, understand
μέγας μεγάλη μέγα big, great
ναυτικός ή όν naval
νῆσος (ἡ) island
νύξ (ἡ) night
οἰκία (ἡ) house
οἴκαδε homewards
οἴκοι at home
ὅπλα (τά) weapons, arms
οὐδέ and not, not even
οὗτος αὕτη τοῦτο this
οὑτοσί αὑτηί τουτί this here
παῖς (ὁ) child, slave
πατρίς (ἡ) fatherland
πόθεν; from where?
πολύς πολλή πολύ many, much
πορεύομαι march, journey, go
πυρά (τά) fire-signal
σπένδω pour a libation
σπεύδω hurry
σπονδή (ἡ) a libation
σύ you (s.)
σωτήρ (ὁ) saviour
τέχνη (ἡ) skill, art, expertise
τρέχω run
τριήραρχος (ὁ) trierarch
ὑμεῖς you (pl.)
φαίνομαι appear, seem
χωρέω go, come
 
4A–B return to top
ἄστυ (τό) city (of Athens)
ἀτιμάζω dishonour, hold in dishonour
γεωργός (ὁ) farmer
γυνή (ἡ) woman, wife
δαίμων (ὁ) god, daimon
δεσπότης (ὁ) master
διαφθείρω destroy, kill
ἔτι καὶ νῦν even now, still now
εὔφρων ον well-disposed
θεός (ὁ,ἡ) god(-dess)
θνητός ή όν mortal
κακοδαίμων ον unlucky, dogged by an evil daimon
κρατέω hold sway, hold power (over)
κωλύω prevent, stop
μάλιστα especially, particularly, yes
νεκρός (ὁ) corpse
νή (+ acc.) by…!
νόμος (ὁ) law, convention
νόσος (ἡ) plague, disease
οἴκησις (ἡ) dwelling
ὀλίγος η ον small, few
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν no, no one, nothing
πλῆθος (τό) number, crowd, the people
πόλις (ἡ) city (state)
πρᾶγμα (τό) thing, matter, affair, (pl.) troubles
πυρά (ἡ) funeral pyre
σκεύη (τά) gear, furniture
τάξις (ἡ) battle-array, order, rank
τιμάω honour
τίς; τί; who? what?
τις τι a, a certain, someone
τύπτω strike, hit
φέρω carry, bear
φόβος (ὁ) fear
 
4C–D
ἀνομία (ἡ) lawlessness
ἀπάγω lead away, take away
ἀποκτείνω kill
ἀποφεύγω escape, run off
ἀσέβεια (ἡ) irreverence to the gods
αὐτόν ήν ό him, her, it, them
ἀφέλκω drag off
βασιλεύς (ὁ) king
βωμός (ὁ) altar
δοῦλος (ὁ) slave
ἐπικαλέομαι call upon (to witness)
ἱερόν (τό) sanctuary
ἱκέτης (ὁ) suppliant
κῆρυξ (ὁ) herald
λανθάνω escape notice of X (acc.) in -ing (+ nom. ptcp.)
μά (+ acc.) by…!
μισέω hate
ξένος, ξεῖνος (ὁ) foreigner, guest, host
ὀλοφύρομαι lament, mourn for
ὀρθός ή όν straight, correct, right
πάσχω suffer, experience, undergo
παύομαι stop (+ nom. ptcp.)
πρεσβευτής (ὁ) ambassador
πρέσβεις (οἱ) ambassadors
τρέπομαι turn, turn in flight
τυγχάνω happen to be -ing, be actually -ing (+ nom. ptcp.)
ὕβρις (ἡ) aggression, violence
ὑπηρέτης (ὁ) servant, slave
φαίνομαι seem to be, appear to be (+ nom. ptcp.)
φθάνω anticipate X (acc.) in -ing (+ nom. ptcp.)
what…! (+ gen.)
 
5A–B return to top
αἴτιος α ον responsible (for), guilty (of)
ἅπτω light, fasten, fix
βαθύς εῖα ύ deep
βαρύς εῖα ύ heavy
βίος (ὁ) life, means, livelihood
γάμος (ὁ) marriage
διαλέγομαι converse
δίκη (ἡ) lawsuit, penalty, justice
διότι because
δυστυχής ές unlucky
εἰσφέρω bring in, carry in
ἔνειμι be in
ἡδύς εῖα ύ sweet, pleasant
ἵππος (ὁ) horse
κακὰ, κακῶς ποιέω treat badly, do harm to
κολάζω punish
νεανίας (ὁ) young man
νέος α ον young
οἰκέτης (ὁ) house-slave
ὅλος η ον whole of
οὐδέπω, οὔπω not yet
ὀφείλω owe
πατήρ (ὁ) father
παύω stop
πείθομαι trust, obey (+ dat.)
σχεδόν near, nearly, almost
τότε then
υἱός (ὁ) son
φής you (s.) say
χρέα (τά) debts
χρήματα (τά) money
χρηστός ή όν good, fine, serviceable
 
5C–D (missing in grammar—compiled from text in the 'vocabulary to be learnt' columns)
ἄδικος unjust
αἰτία (ἡ) reason, cause
αὔριον tomorrow
γε at least (denotes some sort of reservation)
δέχομαι receive
διανοέομαι intend, plan
διάνοια (ἡ) intention, plan
διδάσκω teach
δίκαιος α ον just
εἰσέρχομαι enter
ἔνδον inside
καὶ δὴ καί moreover
κόπτω knock (on), cut
λόγος (ὁ) argument, word, speech, story, tale, reason
μαθητής (ὁ) student
νοῦς (ὁ) mind, sense
οὐδέποτε never
οὔτε…οὔτε neither…nor
πείθω persuade
Ποσειδῶν (ὁ) Poseidon (god of sea)
πως somehow
σοφός ή όν wise, clever
φιλέω love, kiss
 
6A–D (formerly 5E–F) return to top
ἄγροικος ον from the country, boorish
ἀδύνατος ον impossible
Ἀθῆναι (αἱ) Athens
ἀμαθής ές ignorant
ἀπέρχομαι depart, go away
ἄρα then, in that case (inferring)
βάλλ᾽ εἰς κόρακας go to hell!
βιάζομαι use force
γέρων (ὁ) old man
γνώμη (ἡ) mind, purpose, judgment, plan
δάκνω bite, worry
δεξιός ά όν right
δεξιά (ἡ) right hand
δῆμος (ὁ) deme
δῆτα then
δράω do, act
εἰ if
εἶτα then, next
ἐκβάλλω throw out
ἐμαυτόν myself
ἐν νῷ ἔχω intend, have in mind
ἐξευρίσκω find out
ἕτερος α ον one (or the other) of two
ἥλιος (ὁ) sun
ἥττων ον lesser, weaker
θαυμάζω wonder at, be amazed at
καίπερ although (+ ptcp.)
κεφαλή (ἡ) head
κλέπτω steal
κρείττων ον stronger, greater
λύω release
ὁπόσος η ον how much,many
ὅπου where?, where
ὅτε when
οὐρανός (ὁ) sky, heavens
οὗτος hey there! hey you!
πάνυ very (much); at all
πείθομαι believe, trust, obey
πηδάω leap, jump
πόρρω far, far off
πότερος α ον which (of two)
πούς (ὁ) foot
πρῶτον (adverbial) first, at first
πρῶτος η ον first
ῥᾴδιος α ον easy
ῥᾳδίως easily
σελήνη (ἡ) moon
σός ή όν your(s) (singular)
Σωκράτης (ὁ) Socrates
τήμερον today
τί; why?
τίθημι put, place
φροντίς (ἡ) thought, care, concern
χρήσιμος η ον useful, profitable
χωρίον (τό) place, space, region
ὡς (relative adverb) as
 
7A–C (formerly 6A–C) return to top
ἀλήθεια (ἡ) truth
ἀνάγκη ἐστί it is obligatory for X (acc. or dat.) to — (inf.)
ἀνάγκη (ἡ) necessity
ἀποφαίνω reveal, show
βούλομαι wish, want
γὰρ δή really, I assure you
δεῖ it is necessary for X (acc.) to — (inf.)
διαβάλλω slander
διαβολή slander
διαφθείρω corrupt, kill, destroy
δοκέω seem, consider oneself to —
δόξα (ἡ) reputation, opinion
ἑαυτόν himself
εἰδώς εἰδυῖα εἰδός knowing
εἶμι I shall go
ἐντεῦθεν from then, from there
ἐξετάζω question closely
εὑρίσκω find, come upon
ἤ (with comparatives) than
ἴσως perhaps
λογίζομαι reckon, calculate, consider
νοέω think, notice, mean, intend
μή not, don't! (with imperative)
οἶμαι think
πάρειμι be present, be at hand
πειράομαι try, test
ποιητής (ὁ) poet
πολλάκις often
ποτε once, ever
σοφία (ἡ) wisdom
ὡς (conjunction) that
 
7D–F (formerly 6D–F)
ἀνδρεῖος α ον brave, manly
ἀποκρίνομαι answer
ἀρετή (ἡ) virtue, excellence
γελάω laugh
δήπου of course, surely
διδάσκαλος (ὁ) teacher
ἐκδέχομαι receive in turn
ἐμπίπτω fall into, fall on (+ ἐν or εἰς)
ἐπαινέω praise
εὐθύς (adv.) at once, straightaway
ἥδομαι enjoy, be pleased
ἦν δ᾽ ἐγώ I said
ἦ δ᾽ ὅς he said
ὁμολογέω agree
οὐκοῦν therefore
οὔκουν not…therefore
νεανίσκος (ὁ) young man
προτρέπω urge on, impel
φημί, ἔφην I say, I said
φιλοσοφία (ἡ) philosophia
 
7G–H (formerly 6G–H)
ἄγω lead, bring
ἀναιρέω pick up
ἀποβαίνω leave, depart
αὐτός ή ό self
διαβαίνω cross
δύναμαι be able
δύο two
ἑαυτόν ήν ό (αὑτόν ήν ό) him, her, itself (pronoun)
ἑαυτούς άς ά (αὑτούς άς ά) themselves (pronoun)
ἐμαυτόν ήν myself (pronoun)
ἐπανέρχομαι return
ἕπομαι follow
ἡμᾶς αὐτούς άς ourselves (pronoun)
καταλαμβάνω come across, overtake
κτῆμα (τό) possession
μάχη (ἡ) fight, battle
μέντοι however, but
μετά + acc. after
νομίζω think, acknowledge
ὁ αὐτός the same
οἰκέω dwell (in), live
πάλιν back, again
ποταμός (ὁ) river
σ(ε)αυτόν ήν yourself (s.) (pronoun)
σημεῖον (τό) sign, signal
ὑμᾶς αὐτούς άς yourselves (pronoun)
ὑμέτερος α ον your(s)
φυλάττω guard
φωνέω speak, utter
φωνή (ἡ) voice, language, speech
 
8A–C (formerly 7A–C) return to top
ἀγορά (ἡ) market-place, agora
ἄγω lead, bring
ἀδικέω be unjust, commit a crime, do wrong
ᾄδω, ἀείδω sing
ἀνίσταμαι get up, emigrate
ἄξιος α ον worthy, worthy of (+ gen.)
ἀπολέω I shall kill, destroy
βέλτιστος η ον best
βελτίων ον better
δεξιός ά όν clever, right-hand
δῆμος (ὁ) people, deme
διά + gen. through
δικαστήριον (τό) law-court
δικαστής (ὁ) juror, dikast
ἐγγύς (preposition) (+ gen.) near, nearby
εἰρήνη (ἡ) peace
εἰρήνην ἄγω live in,be at peace
ἐκεῖσε (to) there
ἐκκλησία (ἡ) assembly, ekklesia
ἐναντίον (+ gen.) opposite, in front of
ἐν τούτῳ meanwhile
ἐπεί since
ἐπί + gen. on
ἑτοῖμος η ον ready (to) (+ inf.)
εὐδαίμων ον happy, rich, blessed by the gods
ἡγεμών (ὁ) leader
ἡγέομαι think, consider, lead (+ dat.)
ἡδονή (ἡ) pleasure
Ἡρακλῆς (ὁ) Herakles
καθοράω see, look down on
λαμβάνομαι take hold of (+ gen.)
μετά + gen. with
μέγιστος η ον greatest (superlative of μέγας)
μείζων ον greater (comparative of μέγας)
μόνος η ον alone
μῶν; surely not?
νυν then (cf. νῦν now)
οἰκτίρω pity
ὁ μέν…ὁ δέ one…another
πάθος (τό) experience, suffering
πανταχοῦ everywhere
πέμπω send
περί + gen. about
πλέως α ων full of (+ gen.)
ποιέομαι make
πολίτης (ὁ) citizen
προστρέχω run towards
ῥήτωρ (ὁ) orator, politician
σῖτος (ὁ) food (pl. τὰ σῖτα)
σπονδαί (αἱ) treaty, truce
συγγενής (ὁ) relation
τᾶν my dear chap (condescendingly)
ὑπέρ + gen. for, on behalf of
ὑπό + gen. by, at the hands of
φιλόσοφος (ὁ) philosopher
χαῖρε hello!, farewell!
χαλεπός ή όν difficult, hard
χείρ (ἡ) hand
χείρων ον worse
χρόνος (ὁ) time
 
9A–E (formerly 8A–E) return to top
ἀμείνων ον better
ἄναξ (ὁ) prince, lord, king
ἀναπείθω persuade over to one's side
ἄνω up, above
ἀποτρέχω run away
βαρέως φέρω take badly, find hard to bear
δικάζω be a juror, make a judgment
δοκεῖ it seems a good idea to X (dat.) to do Y (inf.)
δρᾶμα (τό) play, drama
ἐγκλείω shut in, lock in
ἐκφεύγω escape
ἐνταῦθα here, at this point
ἐντυγχάνω I meet with (+ dat.)
ἐξάγω lead out, bring out
ἐξέρχομαι go out, come out
ἐπεί when, since
ἡμέρα (ἡ) day
ἡμίονος (ὁ) mule
ἥσυχος ον quiet, peaceful
θεατής (ὁ) spectator, member of audience
καθίζομαι sit down (intransitive)
καθίζω sit down (transitive)
μέλας μέλαινα μέλαν black
μηκέτι no longer
μιαρός ά όν foul, polluted
ὅμοιος α ον like, similar to (+ dat.)
ὄνομα (τό) name
παρέχω give to, provide
πλησίον nearby, (+ gen.) near
πονηρός ά όν wicked, wretched
πράγματα παρέχω cause trouble
πρός + dat. near, in addition to (+ dat.)
πωλέω sell
στένω groan
σύν with (the help of) (+ dat.)
τάλας τάλαινα τάλαν wretched, unhappy
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο(ν) of this kind, of such a kind
φέρε come!
χράομαι use, employ (+ dat.)
 
9F–G (formerly 8F–G)
ἀγορά (ἡ) market-place, agora
ἀναμένω wait, hold on
ἄρχομαι begin (+ inf. or ptcp.)
ἀτάρ but
δεινός ή όν clever at (+ inf.), dire, terrible
ἐάω allow
ἐκτρέχω run out
ἐκφέρω carry out (often: for burial)
ἕνεκα (+ gen.) because, for the sake of (usually placed after noun)
ἐνθάδε here
ἐσθίω eat (fut. ἔδομαι)
ὅμως nevertheless, however
ὅ τι; what? (in reply to τί;)
πᾶς πᾶσα πᾶν all
ὁ πᾶς the whole of
πλήν (+ gen.) except
πῦρ (τό) fire
χρή it is necessary for X (acc. or dat.) to — (inf.)
 
9H–J (formerly 8 H–J)
αἱρεω take, capture, convict
αἰτέω ask (for)
ἀκούω hear, listen to (+ gen. of person,thing)
ἀμφότεροι αι α both
ἀπολογέομαι defend oneself, make a speech in ones' own defence
ἀπολογία (ἡ) speech in one's own defence
ἀπολύω acquit, release
ἄρχομαι begin (+ gen.), begin to (+ ptcp. or inf.)
αὖ again, moreover
γραφή (ἡ) indictment, charge, case
γράφομαι indict, charge
γραφὴν γράφομαι indict X (acc.) on a charge of Y (gen.)
διώκω prosecute, persue
ἐθέλω wish, want (to)
ἐλπίζω hope, expect (+ fut. inf.)
ἐξαπατάω deceive, trick
ἐπίσταμαι know how to (+ inf.), understand
θάνατος (ὁ) death
καταδικάζω condemn, convict (X [gen.] on a charge of Y [acc.])
κατηγορέω prosecute X (gen.) on a charge of Y (acc.)
κατηγορία (ἡ) speech for the prosecution
κλέπτης (ὁ) thief
κύων (ὁ) dog
μάρτυς (ὁ) witness
μέλλω be about to (+ fut. inf.), intend, hesitate (+ pres. inf.)
μέρος (τό) share, part
ὅδε ἥδε τόδε this here
ὅτι because
παιδίον (τό) child, slave
παρά + gen. from
πολύ (adverbial) much
πρός + gen. in the name of, under the protection of
συγγνώμην ἔχω forgive, pardon (+ dat.)
τυγχάνω hit, chance on, happen on, be subject to (+ gen.), happen (to), be actually (+ ptcp.)
ὑπισχνέομαι (+ fut. inf.) I promise
ὕστερος α ον later, last (of two)
ὕστερον (adverbial) later, further
ὑφαιρέομαι steal, take for oneself by stealth
φεύγω be a defendant, be on trial, flee
ψῆφος (ἡ) vote, voting-pebble
 
10 return to top
ἀναγκάζω force, compel
ἀμελής ές uncaring
ἅπας ἅπασα ἅπαν all, the whole
ἀπέχομαι refrain, keep away (from) (+ gen.)
ἄρτι just now, recently
βαδίζω walk, go (fut. βαδιέομαι)
γλυκύς εῖα ύ sweet
γοῦν at any rate
γραῦς (ἡ) old woman
δέομαι need, ask, beg (+ gen.)
δίδωμι give, grant
δοκεῖ it seems a good idea to X (dat.) to do Y (inf.)
δῶρον (τό) gift, bribe
ἐκδύομαι undress
ἐξαίφνης suddenly
καίτοι and yet
κατακλίνομαι lie down
καταλύω bring to an end, finish
μέμφομαι blame, criticise, find fault with (+ acc. or dat.)
μηδαμῶς not at all, in no way
μηδείς μηδεμία μηδέν no, no one
μήτηρ (ἡ) mother
μηχανή (ἡ) device, plan
οἷος α ον (exclamatory) what a! what sort of a!
ὅς ἥ ὅ who, what, which
ὅσπερ ἥπερ ὅπερ who,which indeed
οὐδαμῶς in no way, not at all
παρά (+ dat.) with, beside, in the presence of
παύομαι cease from (+ gen.)
ποῖος α ον; what sort of?
προσαγορεύω address, speak to
σπουδή (ἡ) haste, zeal, seriousness
συνοικέω live with, live together
τεῖχος (τό) wall (of a city)
τοι then (inference)
φίλτατος η ον most dear (superlative of φίλος)
φύλαξ (ὁ,ἡ) guard
ψηφίζομαι vote (fut. ψηφιέομαι)
 
11 return to top
ἀγορεύω speak (in assembly), proclaim
ἀγρός (ὁ) field, country(side)
ἀθάνατος ον immortal
αἱρέομαι choose
αἰσθάνομαι perceive, notice
ἄκων ἄκουσα ἆκον unwilling(ly)
ἄνευ (+ gen.) without
ἀποβλέπω look steadfastly at (and away from everything else)
ἀπόλλυμι kill, ruin, destroy
ἀρέσκω please (+ dat.)
ἄρχομαι (as passive) be ruled
ἄρχω rule (+ gen.)
γεῦμα (τό) taste, sample
γεύομαι taste
δραχμή (ἡ) drachma (coin; pay for two days' attendance at the ekklesia)
εἶεν (also εἶἑν) very well then!
εὔνους ουν well-disposed
ἥδιστος η ον most pleasant (superlative of ἡδύς)
ἥκω come, have come
θορυβέω make a disturbance or din
κάτω below
κηρύττω announce, proclaim
λίθος stone
μήτε…μήτε neither…nor
ὁ δέ and,but he
ὁδοιπόρος (ὁ) traveller
ὁδός (ἡ) road, way
οἱ δέ and,but they
ὄλλυμι destroy, kill
ὀξύς εῖα ύ sharp, bitter, shrill
ὅπως; (interrogative) how? (answer to πῶς;), how (indirect question)  
ὅσος η ον as much as (pl. as many as)
παρασκευή preparation, equipping, force
παρέρχομαι come forward, pass by, go by
πολεμέω make war
πρύτανις (ὁ) prytanis (member of the βουλή committee in charge of public affairs)
σιγάω be quiet
πρεῖς τρία three
τριήρης (ἡ) trireme
φιλέω be used to, love, kiss
χρηματίζω do business
 
12A–D return to top
ἀγών (ὁ) contest, trial
ἀγωνίζομαι contest, go to law
ἄλλος…ἄλλος one…another
ἀλλότριος α ον someone else's, alien
ἀντίδικος (ὁ) contestant in a lawsuit
ἀρχή (ἡ) beginning, start
ἀσεβέω εἰς commit sacrilege upon
ἀσπάζομαι greet, welcome
ἄτιμος ον deprived of citizen rights
ἀφαιρέομαι take X (acc.) from Y (acc.), claim
διαφέρω make a difference, differ from (+ gen.), be superior to (+ gen.)
δικανικός ή όν judicial
εἰσάγω introduce
εἴτε…εἴτε whether…or
ἑκάτερος α ον each,both (of two)
ἐντυγχάνω meet with, come upon (dat.)
ἔσχατος η ον worst, furthest, last
ἕτερος…ἕτερος one…another (of two)
εὔνοια (ἡ) good will
εὖ ποιέω treat well, do good to
ἔχθρα (ἡ) enmity, hostility
ἐχθρός (ὁ) enemy
ἐχθρός ά όν hostile, enemy
θυγάτηρ (ἡ) daughter
θωπεύω flatter
ἱμάτιον (τό) cloak
καθίστημι set up, make, place, put X (acc.) in (εἰς) Y
καθίσταμαι be placed, be put, be made
καὶ γάρ in fact, yes, certainly
καὶ μήν what's more, look!
κατά + acc. according to, down, throughout, in relation to
κατήγορος (ὁ) prosecutor
μηδέ…μηδέ neither…nor
οἷός τ᾽ εἰμί be able to (+ inf.)
ὅρκος (ὁ) oath
οὐ μόνον…ἀλλὰ καί not only…but also
παρά (+ acc.) against, to, compared with, except, along, beside
πενία (ἡ) poverty
πιστεύω trust (+ dat.)
προσέχω τὸν νοῦν pay attention to (+ dat.)
πρότερος α ον first (of two), previous
πρότερον (adverbial) previously
τιμάω fine (+ dat.)
τίμημα (τό) a fine
τιμωρέομαι take revenge on
τιμωρία (ἡ) revenge, vengeance
τοσοῦτος τοσαύτη τοσοῦτο(ν) so great
τύχη (ἡ) chance, fortune (good or bad)
ὑπάρχω begin (+ gen.)
ψευδής ές false, lying
ψήφισμα (τό) decree
ὠθέω push, shove
 
12E–G
Ἀθήναζε to Athens
αἰσχύνομαι be ashamed, feel shame
ἀν (modal particle with no one word equivalent)
ἄρχω begin (+ gen.), rule (+ gen.)
ἀστή (ἡ) female citizen
ἀστός (ὁ) male citizen
ἀτιμία (ἡ) loss of citizen rights
εἴθε (+ opt.) I wish that!, Would that!
εἰκός likely, probable, reasonable, fair
ἐπιλανθάνομαι forget (+ gen.)
ἑταίρα (ἡ) whore, prostitute
ἑταῖρος (ὁ) (male) companion
καταλέγω recite, list
καταφρονέω despise, look down on (+ gen.)
μαρτυρία (ἡ) evidence, witness
μνεία (ἡ) mention
μνημονεύω remember
ὅπως (+fut. ind.) see to it that
παιδοποιέομαι have children
πένης (ὁ) poor man (also adj.: poor)
πλούσιος α ον rich, wealthy
μικρός ά όν (also σμικρός) small, short, little
σπουδάζω be concerned, be serious, do seriously
σπουδαῖος α ον important, serious
συγγίγνομαι be with, have intercourse with (+ dat.)
συνέρχομαι come together
τεκμήριον (τό) evidence, proof
τίθημι put, place, make
φανερός ά όν clear, obvious
ὡς (as preposition) (+ acc.) towards, to the house of
 
12H–I
Ἀθήνησι(ν) at Athens
ἀργύριον (τό) silver, money
διατρίβω pass time, waste time
ἐλπίς (ἡ) hope, expectation
ἐπιδημέω come to town, be in town
ἐργάζομαι work, perform
κατατίθημι put down, pay, perform
οἰκίδιον (τό) small house
ὀργίζομαι grow angry with (+ dat.)
παραλαμβάνω take, receive from
τοίνυν well then (resuming and pushing argument on further)
τρόπος (ὁ) way, manner
 
13A–B return to top
ἀναλαμβάνω take back, take up
ἄπαις childless
ἀποδίδωμι give back, return
ἀποπέμπω send away, divorce
ἀφίσταμαι relinquish claim to, revolt from
ἐγγυάω engage, promise
ἐκβάλλω throw out, divorce
ἐκδίδωμι give in marriage
ἐκπέμπω send out, divorce
ἐκπίπτω be thrown out, be divorced
ἐξελέγχω convict, refute, expose
ἐπιμελέομαι care for (+ gen.)
ἐρῆμος ον empty, deserted, devoid of (+ gen.)
ζημία (ἡ) fine
ἠπιστάμην impf. of ἐπίσταμαι know how to (+ inf.)
καὶ δή and really, as a matter of fact, let us suppose, there!, look!
κατεγγυάω demand securities from (+ acc.)
κόρη (ἡ) maiden, girl
λογισμός (ὁ) calculation
μῖσος (τό) hatred
μνᾶ (ἡ) mina (100 drachmas)
οἰκεῖος (ὁ) relative
οἰκεῖος α ον related, domestic, family
ὀργή (ἡ) anger
παλαιός ά όν ancient, old, of old
πρίν (+ inf.) before
πρόθυμος ον ready, eager, willing, active
προίξ (ἡ) dowry
ὑβρίζω treat violently, disgracefully
φράτηρ (ὁ) member of a phratry
φύσις (ἡ) nature, temperament, character
ὡς (+ fut. ptcp.) in order to
 
13C–F
ἄνθρωπος (ἡ) woman
ἄπειρος ον inexperience in (+ gen.)
ἀποψηφίζομαι reject (+ gen.)
ἀρχή (ἡ) position, office, start, rule
ἄρχων (ὁ) archon
ἀσεβής ές unholy
ἀσθένεια (ἡ) illness, weakness
ἀσθενέω be ill, fall ill
βασιλεύς (ὁ) king, king archon
βασιλεύω be king, be king archon
βουλή (ἡ) council
γαμέω marry
γεννήτης (ὁ) member of genos
γένος (τό) genos (smaller groupings of families within the phratry)
γνήσιος α ον legitimate, genuine
δέδειχα I have shown,revealed
δέδωκα I have given
διοικέω administer, run
ἐγγράφω enrol, enlist, register
ἔθος (τό) manner, habit
ἑκών οῦσα όν willing(ly)
ἐμφανής ές open, obvious
ἐπιδείκνυμι prove, show, demonstrate
ἕστηκα I stand
θεραπεύω look after, tend
ἱερά (τά) rites, sacrifices
ἱκετεύω beg, supplicate
καταμαρτυρέω give evidence against (+ gen.)
κρίνω judge, decide
λαγχάνω (δίκην) bring (suit) against, obtain by lot, run as candidate for office
λείπω leave, abandon
μαρτυρέω give evidence, bear witness
νοσέω be sick
οἷ (to) where
ὄλωλα I am ruined, I am done for
ὄμνυμι swear
ὁποῖος α ον of what kind
περιφανής ές very clear
πρᾶξις (ἡ) fact, action
πράττω do, perform, fare
πυνθάνομαι learn, hear by inquiry
τέθηκα I have placed,put
τέθνηκα I am dead
φαίνομαι (+ inf.) seem to — (but not in fact to —)
χαλεπῶς φέρω be angry at, be displeased with
ψεύδομαι lie, tell lies
 
13G–I
αἰσχρός ά όν base, shameful, ugly
ἁμαρτάνω err, do wrong, make a mistake
ἀπόλωλα I am lost (< ἀπόλλυμι)
γεγένημαι I have been (< γίγνομαι)
διαπράττομαι do, act, perform
εἰκότως reasonably, rightly
εἴληφα I have taken (< λαμβάνω)
εἴρηκα I have spoken,said (< λέγω)
εἴρημαι I have been said (< λέγω)
ἐλήλυθα I have gone (< ἔρχομαι)
ἐνήνοχα I have carried, borne, endured (< φέρω)
ἕστηκα I stand (< ἵστημι)
ἑστώς standing, established (< ἵστημι)
ἰσχυρός ά όν strong, powerful
καθέστηκα I have been made, put (< καθίστημι)
πέπονθα I have suffered (< πάσχω)
πολιτεία (ἡ) state, constitution
πολιτεύομαι be a citizen
πρόγονος (ὁ) forebear, ancestor
φαίνω reveal, declare, indict
φάσκω allege, claim, assert
φύω bear, mid. grow (intransitive)
 
14 return to top
ἀδίκημα (τό) crime
ἄκυρος ον invalid
ἀποψηφίζομαι acquit (+ gen.), reject (+ gen.)
διακρίνω decide, judge between
διηγέομαι explain, relate, go through
ἐάν if (ever)
ἕκαστος η ον each
ἔλεγχος (τό) examination, refutation
ἐλήλυθα I have come (< ἔρχομαι)
Ἑλλάς (ἡ) Greece
ἔοικε it seems, it is reasonable, it resembles (+ dat.)
ἐπειδάν when(ever)
ἐπί + dat. for the purpose of, at, near
ἐπιμέλεια (ἡ) care, concern
ἐπιμελής ές careful
ἡμέρα (ἡ) day
ἱκανός ή όν sufficient, able
καταλείπω leave behind, bequeath
κύριος α ον able, with power, by right, sovereign
μέλει X (dat.) is concerned about Y (gen.)
μετέχω share in (+ gen.)
μισθός (ὁ) pay
ὀλίγωρος ον contemptuous
ὅταν whenever
παντελῶς completely, outright
πολῖτις (ἡ) female citizen
πόρνη (ἡ) prostitute
σῶμα (τό) body, person
τιμή (ἡ) honour, privilege, right
τρέφω rear, raise, feed, nourish
 
15 return to top
ἄθλιος α ον pathetic, miserable, wretched
βάρος (τό) weight, burden
γενναῖος α ον noble, fine
δάκρυον (τό) tear
δακρύω weep
δέσποινα (ἡ) mistress
δόμοι (οἱ) house, home
εἰσπίπτω falll into, fall on
ἔνθα there
ἐσθλός ή όν noble, fine, good
εὐπρεπής ές seemly, proper, becoming
εὐτυχής ές fortunate, lucky
θάλαμος (ὁ) bedchamber
θνῄσκω die
ἵστημι,ἵσταμαι set up, stand, raise
κατά + gen. below
καταθνῄσκω die away
κλαίω weep
κλύω hear
κόσμος (ὁ) decoration, ornament, order, universe
κτάομαι acquire, get, gain
μακρός ά όν large, big, long
οἶκος (ὁ) household, house
οὔποτε never
οὔτις no one
πανύστατος η ον for the very last time
πατρῷος α ον of one's father, ancestral
προδίδωμι betray
πόσις (ὁ) husband, spouse
προσλέγω address
προσπίτνω fall upon, embrace
στείχω go, come
σώφρων ον modest, chaste, discreet, sensible, law-abiding, prudent, disciplined, temperate
τέκνον (τό) child
τίκτω bear, give birth to
ὕδωρ (τό) water
ὑπό + dat. under, beneath
χρώς (ὁ) flesh, skin
 
16A–B return to top
ἀπελευθέρα (ἡ) freedwoman
ἀπελεύθερος (ὁ) freedman
διεξέρχομαι go through, relate
ἔξω (+ gen.) outside
ἔοικα seem, resemble
εὐθύς (adverb) (+ gen.) straight towards
ἰτέος α ον to be gone
οἰστέος α ον to be carried,borne,endured
πρακτέος α ον to be done
πύλη (ἡ) gate
συμφορά (ἡ) disaster, mishap, occurrence
συντυγχάνω meet with (+ dat.)
ὑβριστής (ὁ) violent,criminal person
ὑπό + acc. under, along under, up under
χωρίον (τό) farm, place, space, region
 
16C–E
ἀδελφός (ὁ) brother
ἀπαιτέω demand X (acc.) from Y (acc.)
ἄπειμι be absent
βοήθεια (ἡ) help, rescue operation
γράφω propose (a decree), write
δείκνυμι show
δέον (ptcp.) it being necessary (accusative absolute)
διαλείπω leave
ἐξόν (ptcp.) it being permitted,possible (accusative absolute)
ἵνα in order to,that
κοινός ή όν common, shared
κομίζομαι collect
ὅθεν from where
ὁπόταν whenever
ὁπότε when
οὗ where (at)
οὐσία (ἡ) property, wealth
παραδίδωμι hand over
παρασκευάζω prepare, equip
πλεῖστος η ον very much, most (superlative of πολύς)
πρός + dat. in addition to, near
σκεύη (τά) ship's gear, gear, furniture
σύμμαχος (ὁ) ally
τριηραρχέω serve as trierarch
ὑπακούω reply, answer, obey (+ dat.)
φράζω utter, mention, talk
χωρίς apart, separately, (prep.) apart,separately from (+ gen.)
ὠνέομαι buy
ὡς (+ superlative) as — as possible
ὥστε so that, with the result that, consequently
 
16F–H
ἀθυμία (ἡ) lack of spirit, depression
ἁλίσκομαι be caught, be convicted (aor. ἑάλων)
ἀναίτιος ον innocent
ἀντί (+ gen.) instead of, for
ἀπολαμβάνω take
βουλευτής (ὁ) member of council
διάκειμαι be in X (adv.) state,mood
διακωλύω prevent
εἴκοσι twenty
εἰσαγγελία (ἡ) impeachment
εἰσαγγέλλω impeach
ἐκεῖ there
ἐνέχυρον (τό) security, pledge
ἐνθυμέομαι take to heart, be angry at
ἐπί + dat. at, on, for the purpose of
ἐπιεικής ές fair, reasonable, moderate
ἕως ἄν (+ subj.) until
ζημιόω fine, penalise, punish
ἥκιστα least of all, no, not
καταδίκη (ἡ) fine
κρίσις (ἡ) judgment, dispute, trial, decision
μάλα very, quite, virtually (cf. μᾶλλον μάλιστα)
μετέρχομαι send for, chase after
μέτριος α ον fair, moderate, reasonable
πλέον (adverbial) more
προάγω lead on
συλλέγω collect, gather
στόμα (τό) mouth
συγχωρέω agree with,to (+ dat.), yield to
τεκμαίρομαι conclude, infer
ὐπισχνέομαι promise (to) (+ fut. inf.)
φοβέομαι μή fear that, lest
 
17 return to top
ἄγγελος (ὁ) messenger
ἀκολουθέω follow, accompany
ἄλλως otherwise, in vain
ἀναγκαῖος α ον necessary
ἀνόητος ον foolish
ἀπαγγέλλω announce, report
ἀπαγορεύω forbid
ἀπόκρισις (ἡ) reply, answer
ἀποφέρω carry back
ἁρπάζω seize, plunder, snatch
αὐλή (ἡ) courtyard
αὐτίκα at once
ἀφίημι release, let go
βουλεύομαι discuss, take advice
δέκα ten
διατίθημι dispose, put X in Y (adv.) state
διατριβή delay, pastime, discussion, way of life
διαφεύγω get away, flee
δίκη (ἡ) fine, case, justice
ἐκβάλλω break open, throw out
ἐκτίνω pay
ἐκφορέω carry off
ἐντίθημι place in, put in
ἐπαγγέλλω order
ἐπεισέρχομαι attack
ἔτος (τό) year
ἕως until
θερἀπων (ὁ) servant
θεράπαινα (ἡ) maidservant
ἰατρός (ὁ) doctor
καταφέρω carry down
κεῖμαι lie, be placed, be made
κινδυνεύω be in danger, run risk, be likely to
κλείω close, shut
λοιπός ή όν left, remaining
μιμνήσκομαι remember, mention
οἴχομαι be off, depart
οὗπερ where
ὁρμάομαι charge, set off, make a move
παραγίγνομαι be present, turn up at (+ dat.)
παράκειμαι lie beside, be place beside (+ dat.)
πεντήκοντα fifty
πίνω drink
πιστός ή όν faithful, trustworthy, reliable
πλησίος α ον nearby
ποιμήν (ὁ) shepherd
πρεσβύτερος α ον older, rather old
πρίν until
πρόβατον (τό) sheep
προσκαλέω summon, call for
προτεραῖος α ον previous, of previous day
πρός + dat. near, in addition to
πύργος (ὁ) tower
ῥᾷστος η ον very easy
συγκόπτω beat up, strike
συμβουλεύομαι discuss with (+ dat.)
σφόφρα very much, exceedingly
τελευτάω die, end, finish
τιμάω value, reckon, honour
τίτθη (ἡ) nurse
τράπεζα (ἡ) bank, table
ὑπόλοιπος ον remaining
ὑστεραῖος α ον next day
φέρω carry, bear, endure, lead
φόνος (ὁ) murder
χαλκοῦς ῆ οῦν bronze
χθές yesterday
χίλιοι αι α thousand
ψυχή soul, life
 
18A (extracted from text) return to top
ἀσθενής ές weak, ill
γένεσις (ἡ) birth
δύναμις (ἡ) power, ability, faculty
ἐπισκοπέομαι review
μηχανάομαι devise, contrive
νέμω distribute, allot, assign
παραιτέομαι beg
προστάττω order (+ dat.)
τάχος (τό) speed
φυγή (ἡ) flight
 
18B (extracted from text)
ἀμύνω keep off, withstand
ἀναλίσκω spend, use, kill
δένδρον (τό) tree
δέρμα (τό) skin
διαφυγή (ἡ) flight, means of escape
δυνατός ή όν able, possible
ἐκπορίζω supply, provide
ζῷον (τό) animal, creature, living thing
ἱκανός ή όν sufficient, capable, able (+ inf.)
ὅπως (=ἵνα) in order to
πορίζω provide, offer
προσάπτω give, attach to (+ dat.)
στρωμνή bedding
τροφή food, nourishment
χειμών (ὁ) winter, storm
 
18C (extracted from text)
ἀκόσμητος ον unprovided for
ἀκρόπολις (ἡ) acropolis, citadel
ἄλογος ον speechless, without reason
ἀμήχανος ον impossible, impracticable
ἄοπλος unarmed
δωρέω bestow, give as a gift
εἱμαρμένος η ον allotted, appointed
εὐπορία (ἡ) abundance, means
κλοπή (ἡ) theft
νόμη (ἡ) distribution
οἴκημα (τό) dwelling
πολιτικός ή όν political
πρός (adverbial) in addition
σύν with, together with (+ dat.)
φοβερός ά όν terrible, frightening
φυλακή (ἡ) sentinel, guard
φῶς (τό) light
 
18D (extracted from text)
ἄγαλμα (τό) image, statue
ἁθροίζω gather, collect
ἅτε since, seeing that (+ ptcp.)
ἐπιχειρέω undertake, set to work (+ inf.)
ἔσθης (ἡ) clothing
θεῖος α ον divine
θηρίον (τό) beast
πολεμικός ή όν military, of war, martial
συγγένεια (ἡ) kinship
 
18E (extracted from text)
αἰδώς (ἡ) respect for others
ἀνέχομαι put up with (+ gen.)
δεσμός (ὁ) bond
δημιουργικός ή όν technical, of a workman
δημιουργός (ὁ) craftsman, workman, expert
δικαιοσύνη (ἡ) justice
εἷς μία ἕν one
ἰατρικός ή όν medical, of healing
ἰδιώτης (ὁ) layman, private citizen
κτείνω kill
περί + dat. about
προσήκει it is fitting for (+ dat.)
συμβουλή (ἡ) discussion, recommendation
σωφροσύνη (ἡ) moderation, good sense
φιλία (ἡ) friendship
ὧδε thus, as follows
 
19A (extracted from text) return to top
διεφθάρμην I was disabled,ruined
μιν him, her (acc.)
οἱ to him, her (dat.)
ὄνειρος (ὁ) dream
 
19B (extracted from text)
ἀέκων = ἄκων
ἐμεωυτόν = ἐμαυτόν
ἐν + gen. in the house of
ἐών = ὤν
ἑωυτόν ἑαυτόν
ἐπείτε when, since
ἀπικνέομαι = ἀφίκνεομαι
νομίζομαι be accustomed
ὁπόθεν (ὁκόθεν) from where
οὔνομα = ὄνομα
στερέω deprive of (+ gen.)
τοῖσι = τοῖς
χρῆμα (τό) thing
 
19C (extracted from text)
γίνομαι = γίγνομαι
ἔπος (τό) word
νεηνίης = νεανίας
συμπέμπω send with (+ dat.)
χώρη (ἡ) land
ὦν = οὖν
 
19D (extracted from text)
αἰχμή (ἡ) spear-point
ἀμείβομαι answer, reply (+ acc.)
ἐπί + gen. in the time of
μετ-,μεθίημι allow, let go
οἶκε =ἔοικε resemble, be like (+ dat.)
ὄψις (ἡ) vision, sight
παραλαμβάνω undertake, take from
παροράω notice
σέο,σευ =σοῦ
σιδηρέος η ον iron, metal
σφι to them (dat.)
τευ =τίνος
τοι (pronoun) =σοι
ὕπνος (ὁ) sleep
ὗς (ὁ) boar
σφεῖς they
 
19E (extracted from text)
ἄγρη (ἡ) hunt
εὖ πράττω fare well, be prosperous
πάρα, πάρεστι it is possible for X (dat.)
τοιόσδε τοιήδε τοιόνδε of this kind
ὑπάρχω be, be sufficient, begin (+ gen.)
ὑποδέχομαι welcome, entertain
χαρίζομαι oblige, please, be dear to (+ dat.)
 
19F (extracted from text)
ἀγγέλλω report, announce
ἁμαρτάνω miss, make a mistake
βάλλω hit
γέγονα perfect of γίγνομαι (ptcp. γεγονώς or γεγώς)
ἔνθα where, there
θέω run
καθαίρω cleanse, purify
μαρτύρομαι invoke, call to witness
οἰκία (τά) palace
οἰκός =εἰκός
ὄρος (τό) mountain
πάλαι long ago
κου =που
πρό (+ gen.) before, in front of
προτείνω stretch out
σημαίνω tell, signal
 
20A (extracted from text) return to top
αἰεί =ἀεί
ἄρα (in Homer) straightaway
ἀσφαλής ές safe, secure
δέμνια (τά) bed, bedding
κε (κεν) (enclitic) =ἄν
κούρη (ἡ) =κόρη daughter, girl
χαίρω rejoice
ὥς (as demonstrative in Homer) thus, so
 
20B (extracted from text)
ἄγομαι bring (for oneself), lead, marry
εἵματα (τά) clothes
ἔοικε it is right for (dat.)
ἐνί =ἐν
ἐς =εἰς
ἐφοπλίζω equip, get ready
ἠώς (ἡ) dawn (Attic ἕως)
μετά + dat. among, in company with
μῦθος (ὁ) word, story
πλύνω wash
προσεῖπον spoke X (acc.) to Y (acc.)
στῆ =? with augment ἔστη
 
20C (extracted from text)
ἀμφέρχομαι surround (+ acc.)
ἀμφίπολος (ἡ) handmaiden
γλαυκῶπις grey-eyed (used of Athena)
δῖος α ον godlike
θυμός (ὁ) heart, anger
νοέω plan, devise, notice
νυ =νυν (enclitic)
φρήν (ἡ) heart, mind
ὡς (+ subj.,opt.) =ἵνα in order to,that
 
20D (extracted from text)
γοῦνα (τά) knees (sometimes γούνατα)
ἱκάνω come, come to,upon (+ acc.)
ἴμεν (Homeric form) =ἰέναι
λίσσομαι beseech
ὁ ἡ τό (in Homer) pronouns—demonstrative and relative
φρονέω think, consider
χρώς (ὁ) flesh
 
20E (extracted from text)
ἄνασσα (ἡ) princess, queen
ἅπτομαι touch (+ gen.)
βροτός (ὁ) mortal
γαῖα (ἡ) =γῆ
εἰσοράω behold, look at
ἐσσι (Homeric form) =εἶ you (s.) are
ἦ (Homeric form) =ἤ or
ἦμαρ (τό) day
ἱκνέομαι come to, arrive at
κεῖνος (Ionic form) =ἐκεῖνος
μέγεθος (τό) size
οἶκόνδε home, homewards
ὀφθαλμός (ὁ) eye
περί + dat. in, on
που somewhere, anywhere (enclitic)
πω yet (enclitic)
τοί (as relative pronoun in Homer) =οἵ
χορός (ὁ) dance, chorus
 
20F (extracted from text)
ἄνεμος (ὁ) wind
ἔμμεναι (Homeric form) =εἶναι
εὐπλόκαμος ον with pretty hair
ἠδέ and
λαός (ὁ) people, inhabitant
λούω wash (mid. wash oneself)
πόντος (ὁ) sea
φώς (ὁ) man, mortal
 
20G (extracted from text)
ἀπάνευθεν afar off
αὐδάω speak, say
αὐτάρ then, but
εὐρύς εῖα ύ broad, wide
κάδ (Homeric form) =κατά
κατά + gen. down from, against, below
κάρη (τό) =κάρα head
μεταυδάω speak to
μετέρχομαι go among (+ dat.), attack (+ dat. or μετά), send for
ὄφρα + subj.,opt. =ἵνα in order to,that
πάρ =παρά
παρθένος (ἡ) maiden
πρόσθεν (+ gen.) previously, before
χρύσεος η ον golden (Attic χρυσοῦς ῆ οῦν)
ὦμος (ὁ) shoulder