ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ

Ἐξότε τηλεφίλου πλαταγήματος ἠχέτα βόμβος

   γαστέρα μαντῴου μάξατο κισσυβίου,

ἔγνων, ὡς φιλέεις με· τὸ δ' ἀτρεκὲς αὐτίκα πείσεις

   εὐνῆς ἡμετέρης πάννυχος ἁπτομένη.

τοῦτό σε γὰρ δείξει παναληθέα· τοὺς δὲ μεθυστὰς

   καλλείψω λατάγων πλήγμασι τερπομένους.

Anthologia Graeca 5.296

click Refresh to get a new poem
homepage