ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ἓν τόδε, παμμήτειρα θεῶν, λίτομαί σε, φίλη Νύξ,

   ναὶ λίτομαι, κώμων σύμπλανε, πότνια Νύξ·

εἴ τις ὑπὸ χλαίνῃ βεβλημένος Ἡλιοδώρας

   θάλπεται, ὑπναπάτῃ χρωτὶ χλιαινόμενος,

κοιμάσθω μὲν λύχνος, ὁ δ' ἐν κόλποισιν ἐκείνης

   ῥιπτασθεὶς κείσθω δεύτερος Ἐνδυμίων.

Anthologia Graeca 5.165

click Refresh to get a new poem
homepage