ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ

Ἰσιὰς ἡδύπνευστε, καὶ εἰ δεκάκις μύρον ὄσδεις,

   ἔγρεο καὶ δέξαι χερσὶ φίλαις στέφανον,

ὃν νῦν μὲν θάλλοντα, μαραινόμενον δὲ πρὸς ἠῶ

   ὄψεαι, ὑμετέρης σύμβολον ἡλικίης.

Anthologia Graeca 5.118

click Refresh to get a new poem
homepage