ΝΟΣΣΙΔΟΣ

Ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος· ἃ δ' ὄλβια, δεύτερα πάντα

   ἐστίν· ἀπὸ στόματος δ' ἔπτυσα καὶ τὸ μέλι.

τοῦτο λέγει Νοσσίς· τίνα δ' ἁ Κύπρις οὐκ ἐφίλησεν,

   οὐκ οἶδεν τήνα γ', ἄνθεα ποῖα ῥόδα.

Anthologia Graeca 5.170

click Refresh to get a new poem
homepage