ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ

Ἡ τὰ ῥόδα, ῥοδόεσσαν ἔχεις χάριν. ἀλλὰ τί πωλεῖς;

   σαυτὴν ἢ τὰ ῥόδα ἠὲ συναμφότερα;

Anthologia Graeca 5.81

click Refresh to get a new poem
homepage